Новини

Уведомление

06 дек.
2016
Уведомление

На основание разпоредбата на чл. 27, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Научи повече
Нагоре