ИНФРА РОУДС ЕООД, дъщерно дружество на ИНФРА ХОЛДИНГ, сключи договор за инженеринг с Община Благоевград

21 март 2018

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС” ЕООД, част от групата „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, сключи Договор за СМР № BG16RFOP001-1.008-0006-C01-S-01 с предмет „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция - сградата на общинска администрация - Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”.

 

Общата стойност на договора е 2 758 988.75 /два милиона седемстотин петдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 75ст./ лв. без ДДС.

 

 

Нагоре