Финансови данни за 2020 г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет pdfpdf  
Одиторски доклад pdfpdf  
Оповестявания към финансовия отчет worddoc  
Доклад за дейността pdfpdf  
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК pdfpdf   
Форми на КФН pdfpdf excelxls  
Програма за добро корпоративно управление pdfpdf   
Информация по Приложение 11 от Наредба 2 pdfpdf   
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление pdfpdf   
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД pdfpdf   
Декларация Корпоративно управление pdfpdf   

Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf   

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc worddoc worddoc worddoc
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls
Вътрешна информация pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Доклад за дейността pdfpdf pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Допълнителна информация pdfpdf pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Приложение 11 pdfpdf      
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc worddoc worddoc  worddoc
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls
Доклад за дейността pdfpdf pdfpdf pdfpdf  pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf pdfpdf  pdfpdf
Вътрешна информация към междинен консолидиран финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf  pdfpdf
Допълнителна информация към междинен консолидиран финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf  pdfpdf
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент №596/2014    pdfpdf    

 

Нагоре