Финансови данни за 2022 г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 

Финансов отчет и приложения към него съгласно Европейски единен електронен формат (ЕЕЕФ/ESEF)                                                          

   
Форми на КФН    

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf      
Оповестявания към финансовия отчет worddoc      
Форми на КФН pdfpdf excelxls      
Вътрешна информация pdfpdf      
Доклад за дейността pdfpdf      
Допълнителна информация pdfpdf      
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf      
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет pdfpdf      
Оповестявания към финансовия отчет worddoc      
Форми на КФН pdfpdf excelxls      
Доклад за дейността pdfpdf      
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf      
Вътрешна информация към междинен консолидиран финансов отчет pdfpdf      
Допълнителна информация към междинен консолидиран финансов отчет pdfpdf      
Нагоре