Строителство на сгради и съоръжения

Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец

Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец
Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец

Възложител: Община Вършец
Изпълнител: Сдружение „Осветление Вършец 2013”
Финансиране: „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
Стойност: 1 790 396, 93 лева
Период на изпълнение: декември 2015 г. – юни 2015 г.

Проектът предвижда цялостно обновяване на уличното осветление на гр. Върщец и останалите населени места в обхвата на общината – с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски и с. Драганица. Основните цели, които се очаква да бъдат постигнати с изпълнението на проекта, са по-ниски разходи за поддръжка на уличното осветление, по-малко пътно-транспортни произшествия и по-високо ниво на безопасност за пешеходците, по-естетична визия на включените населени места и по-добра пропусквателна способност на уличната мрежа.

Реализирани дейности: Подмяна на съществуващото улично и парково осветление с 2316 броя нови енергийно ефективни осветителни тела с повишен светлинен добив, по-дълъг експлоатационен срок и модерен дизайн; изграждане на 260 броя нови стълбове за осветление; подмяна на съществуващата въздушна мрежа с нова; полагане на кабелни PVC тръби и изграждане на кабелни шахти; монтаж на нови осветителни табла и внедряване на система за централизирано управление на осветителната уредба.

Назад към всички проекти
Нагоре