Специалисти “Оферти, контрол и анализ”

Основни изисквания:

 • диплома за висше образование - строителен инженер;
 • опит на подобна позиция минимум 3 години;
 • отлично познаване на действащата нормативна база в областта на строителството, отлично познаване на ЗУТ и ЗОП, както и всички строителни наредби и книжа;
 • отлична компютърна грамотност - MS Office, AutoCad, MS Project, Building Manager, Resource Manager, Internet;
 • отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;
 • много добри комуникационни и организационни умения, силна мотивация, инициативност, умения за работа в екип;
 • носене на отговорност за спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда;
 • опит в изготвянето на тръжна документация за обществени поръчки в част технология на изпълнение.

Отговорности и задължения:

 • изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализни и фирмени цени, линейни графици, оферти, протоколи обр. 19, опис-сметки 22 и др.;
 • изготвяне на прогнозни себестойности за нови обекти;
 • изготвяне на справки и отчети свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителни обекти;
 • осъществяване на комуникация с всички участници в строителния процес - инвеститори, подизпълнители, номинирани доставчици, строителен надзор, партньори и др.;
 • съгласуване на работата и взаимодействие с други отдели в компанията;
 • изготвяне на документация по съответната част при участието в обществени поръчки - проучване на цени и нови технологии в областта на строителството.
Назад към всички свободни позиции

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Нагоре