Промяна на дялово участие в Инфра Холдинг АД

28 дек. 2018
Промяна на дялово участие в Инфра Холдинг АД

„Инфра Холдинг” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 03/27.12.2018 г. в дружеството е получено уведомление от “ИМО РИЛА” ЕАД по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за разкриване на дялово участие, относно покупка на собственост върху пакет от 17 935 883 броя акции, представляващи 30.74 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД. След извършеното прехвърляне “ИМО РИЛА” ЕАД притежава 17 935 883 бр. акции или 30.74 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД.

С вх. № 04/27.12.2018 г. в дружеството е постъпило уведомление от “УРБАНИКА ПРОПЪРТИС” ЕАД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на 12 446 318 броя акции, представляващи 21.33 % от капитала на „Инфра Холдинг” АД. След извършеното прехвърляне “УРБАНИКА ПРОПЪРТИС” ЕАД не притежава акции от капитала на „Инфра Холдинг” АД.

Нагоре