Промяна на дялово участие в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

16 февр. 2016
Промяна на дялово участие в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 02/15.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Васил Крумов Божков по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на 5 283 290 броя акции, представляващи 9.05% от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков не притежава акции от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

С вх. № 03/15.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Антон Василев Божков, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно придобиването на 5 283 290 броя акции, представляващи 9.05% от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. След извършеното придобиване Антон Василев Божков, притежава 5 283 290 броя акции, представляващи 9.05 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Нагоре