Промяна на дялово участие в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

22 февр. 2016
Промяна на дялово участие в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 06/19.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Васил Крумов Божков, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77% от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.
След извършеното прехвърляне Васил Крумов Божков не притежава акции от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.
С вх. № 07/19.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Антон Василев Божков, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно придобиването на 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77% от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.
След извършеното придобиване Антон Василев Божков, притежава 13 319 290 броя акции, представляващи 22.82 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Нагоре