Промяна на дялово участие в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

19 февр. 2016
Промяна на дялово участие в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 04/17.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от „ВАБО 2005” ЕООД, гр. София, ЕИК 131502906, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно прехвърлянето на 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77% от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. След извършеното прехвърляне „ВАБО 2005” ЕООД не притежава акции от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

С вх. № 05/17.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от Васил Крумов Божков по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие, относно придобиването на 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77% от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД. След извършеното придобиване Васил Крумов Божков, притежава 8 036 000 броя акции, представляващи 13.77% от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Нагоре