Промяна на дялово участие в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

10 февр. 2016
Промяна на дялово участие в "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че с вх. № 01/10.02.2016 г. в дружеството е постъпило уведомление от „ВАБО 2012” ЕООД, гр. София, ЕИК 201884835, по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно придобиването на 2 100 000 броя акции, представляващи 3.60 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

След извършеното придобиване „ВАБО 2012” ЕООД притежава 12 100 000 броя акции или 20.73 % от капитала на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД.

Нагоре