Продажба на дялово участие в дъщерно дружество на „Инфра Холдинг” АД

25 апр. 2016
Продажба на дялово участие в дъщерно дружество на „Инфра Холдинг” АД

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че e извършена продажба на притежаваните от Холдинга 51% от капитала на дъщерното дружество „БИ ЕС КЕЙ” ООД.

След извършената продажба „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД не притежава дялово участие в капитала на „БИ ЕС КЕЙ” ООД. Вписването на промяната по партидата на „БИ ЕС КЕЙ” ООД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е извършено на 04.04.2016 г.

Нагоре