ИНФРА РОУДС ЕООД, дъщерно дружество на ИНФРА ХОЛДИНГ АД, сключи договори за СМР с Община Вършец

06 февр. 2019

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС” ЕООД, , дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД сключи два нови договора за строителни дейности с Община Вършец.

 

Първият от тях, договор за възлагане на обществена поръчка № 9/2019 г. е с предмет „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092ЛН-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /HI- 812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, по 2 обособени позиции“, за Обособена позиция № 1 - „Реконструкция н рехабилитация на общински път MON 1092ЛН-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци ЯН-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“.

Дейностите са на обща стойност 2 198 608,84 (словом: два милиона сто деветдесет и осем хиляди шестстотин и осем лева и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 2 638 330,61 (словом: два милиона шестстотин тридесет и осем хиляди триста и тридесет лева и шестдесет и една стотинки) лева с ДДС.

 

Вторият договор за възлагане на обществена поръчка № 10/2019 г. с предмет „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция н рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092/Ш-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III- 812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, по 2 обособени позиции“, за Обособена позиция № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3Q97 /MON1Q92/ кв. Заножене - м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“.

Неговата стойност е 1 052 144,15 (словом: един милион петдесет и две хиляди сто четиридесет и четири лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС, съответно 1 262 572,98 (словом: един милион двеста шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки) лева с ДДС.

 

В момента дружеството работи усилено по подготовката и изпълнението на строителните дейности.

 

Нагоре