Новини

Уведомление

06 дек.
2016
Уведомление

На основание разпоредбата на чл. 27, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Научи повече

Сдружение с участието на дъщерно дружество на Инфра Холдинг АД сключи договор за инженеринг и изпълнение с Община Благоевград

26 окт.
2016
Сдружение с участието на дъщерно дружество на Инфра Холдинг АД сключи договор за инженеринг и изпълнение с Община Благоевград

Дъщерното дружество на холдинга - Инфра Агуа Еко ЕООД, лидер в СДРУЖЕНИЕ “ЕНЕРДЖИ ЕЛЕНОВО 66-67” ще изпълнява инженеринг и строително монтажни дейности в Благоевград в партньорство с Интерхолд ЕООД

Научи повече
Нагоре