Решения от Годишното общо събрание на акционерите на ИНФРА ХОЛДИНГ АД

30 юни 2017

              Уважаеми Дами и Господа,

              В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 29.06.2017 г. в гр. София, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. “Майстор Алекси Рилец”, № 38, ет. 1 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА), бяха взети следните решения:

 • Приема Неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2016 г.
 • Приема Консолидирания доклад за управлението и дейността на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД през 2016 г.
 • Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.  
 • Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.   
 • Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.    
 • Приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.  
 • Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
 • Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2016 г.
 • Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК за дейността  през 2016 г.
 • Взема решение финансовият резултат на дружеството, който за отчетната 2016 г., е печалба в размер на 2 006 193.93 лв. (два милиона шест хиляди сто деветдесет и три лева и 93 ст.), която следва да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.
 • Освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет – Антон Василев Божков и Татяна Христова Димитрова и избират нов одитен комитет на „Инфра Холдинг“ АД в състав – Ели Спасова Шопова, Вержиния Иванова Славчева и Благой Любенов Милушев.
 • Одобрява Статут и Правила на работа на одитния комитет на „Инфра Холдинг“ АД.
 • Избира специализирано одиторско предприятие „ИсаОдит” ООД, рег. №130, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за отчетната 2017 г.
 • Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2016 г.

            На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД бяха представени 37 865 608 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 64,88 % (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

            В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 29.06.2017 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично,  2 юридически лица, едното представлявано от пълномощник, а другото представлявано от законния си представител.

           Всички пълномощница притежаваха изрични нотариално заверени пълномощни.

           На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент, тъй като е гласувано печалбата в размер на 2 006 193.93 лв. (два милиона шест хиляди сто деветдесет и три лева и 93 ст.), която следва да бъде разпределена за покриване на загуби натрупани през предходните години.

Нагоре