На 28.12.2016 се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на Инфра Холдинг АД

29 дек. 2016
На 28.12.2016 се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на Инфра Холдинг АД

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 28.12.2016 г. в гр. София, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади”, ул. “Майстор Алекси Рилец”, № 38, ет. 1 от 14.00 часа, Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), бяха взети следните решения:

  1.  Избира за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. -  Евгени Веселинов Атанасов, ЕГН 7712235606, регистриран одитор с диплом № 701, член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България, чрез фирма "АВБ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 204276628.

На проведеното Извънредното общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД бяха представени 37 865 608 бр. (тридесет и седем милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин и осем) поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или 64,88 % (шестдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни процента) от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 28.12.2016 г. Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представени чрез техните пълномощници, всичките притежаващи изрични нотариално заверени пълномощни.

      На проведеното ИОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент.                          

Нагоре