Инфра Роудс сключи нов договор със Столична община

29 март 2017
Инфра Роудс сключи нов договор със Столична община

Инфра Роудс продължава успешното сътрудничество със Столична община по строително монтажните дейности на обект Археологически парк Западна порта на Сердика. На 27.03.2017 дружеството сключи договор за изпълнение с предмет „Окончателно приключване на строително – монтажни работи (СМР) по проект - „Консервация, реставрация и благоустройство на Археологически парк Западна порта на Сердика“ I ви етап, находящ се в УПИ IV, кв. 199 по плана на град София, местност „Западно направление“, район „Възраждане“. Стойността на договора е 99 999.84 лв. без ДДС, а ремонтните дейности са в процес на изпълнение. 

Проектът за “Консервация, реставрация, експониранe и благоустрояване на археологически парк “Западна порта на Сердика” е част от проекта „Античната история на София-културно-историческото наследство достъпно за всички” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който се изпълнява по договор №24-10М1-42/30.04.2015г., сключен между Столична община и Министерство на културата по мярка 1 на програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства”.

Западната порта на Сердика, която е част от историко-археологическия резерват “Сердика-Средец”, е със статут на археологическа недвижима културна ценност с категория “национално значение”. Обектът притежава изключително висока културна стойност и историческа значимост. За първи път той е проучван между 1975 и 1980г. от екип археолози на Музея за история на София, под ръководството на ст.н.с. Магдалина Станчева. От 2011 до 2013 г. проучванията бяха възобновени с финансиране по Столична програма “Култура”.

Нагоре