Финансови данни за 2019г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет    
Одиторски доклад    
Оповестявания към финансовия отчет    
Доклад за дейността    
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК    
Форми на КФН
 
 
Програма за добро корпоративно управление    
Информация по Приложение 11 от Наредба 2    
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление    
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД    
Декларация Корпоративно управление    

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf  pdfpdf   
Оповестявания към финансовия отчет worddoc   worddoc worddoc   
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls   
Вътрешна информация pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  
Доклад за дейността pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  
Допълнителна информация pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf   
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf  pdfpdf  
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет  pdfpdf pdfpdf  pdfpdf   
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc worddoc   worddoc  
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls  
Доклад за дейността  pdfpdf pdfpdf  pdfpdf  
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf pdfpdf  pdfpdf  
Вътрешна информация към междинен консолидиран финансов отчет   pdfpdf    
Вътрешна информация по чл.7   pdfpdf    
Допълнителна информация към междинен консолидиран финансов отчет   pdfpdf    

 

Нагоре