Финансови данни за 2019г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет    
Одиторски доклад    
Оповестявания към финансовия отчет    
Доклад за дейността    
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК    
Форми на КФН
 
 
Програма за добро корпоративно управление    
Информация по Приложение 11 от Наредба 2    
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление    
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД    
Декларация Корпоративно управление    

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf     
Оповестявания към финансовия отчет worddoc   worddoc    
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls    
Вътрешна информация pdfpdf  pdfpdf     
Доклад за дейността pdfpdf  pdfpdf     
Допълнителна информация pdfpdf  pdfpdf     
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf     
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет  pdfpdf pdfpdf     
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc worddoc     
Форми на КФН pdfpdf excelxls
 
pdfpdf excelxls    
Доклад за дейността  pdfpdf pdfpdf     
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf pdfpdf     

 

Нагоре