Финансови данни за 2019г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет    
Одиторски доклад    
Оповестявания към финансовия отчет    
Доклад за дейността    
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК    
Форми на КФН
 
 
Програма за добро корпоративно управление    
Информация по Приложение 11 от Наредба 2    
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление    
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД    
Декларация Корпоративно управление    

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf      
Оповестявания към финансовия отчет worddoc       
Форми на КФН pdfpdf excelxls       
Вътрешна информация pdfpdf       
Доклад за дейността pdfpdf       
Допълнителна информация pdfpdf       
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf      
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет  pdfpdf      
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc      
Форми на КФН pdfpdf excelxls
 
     
Доклад за дейността  pdfpdf      
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf      

 

Нагоре