Финансови данни за 2018 г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет    
Одиторски доклад    
Оповестявания към финансовия отчет    
Доклад за дейността    
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК    
Форми на КФН    
Програма за добро корпоративно управление    
Информация по Приложение 11 от Наредба 2    
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление    
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД    
Декларация Корпоративно управление    

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc  worddoc   worddoc worddoc
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls    pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls
 
Вътрешна информация pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Доклад за дейността pdfpdf  pdfpdf   pdfpdf pdfpdf
Допълнителна информация pdfpdf  pdfpdf   pdfpdf pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf  pdfpdf   pdfpdf pdfpdf
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc  worddoc  worddoc  
Форми на КФН  pdfpdf excelxls   pdfpdf excelxls   pdfpdf excelxls  
Доклад за дейността  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf

 

Нагоре