Финансови данни за 2017 г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет    
Одиторски доклад    
Оповестявания към финансовия отчет    
Доклад за дейността    
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК    
Форми на КФН    
Програма за добро корпоративно управление    
Информация по Приложение 11 от Наредба 2    
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление    
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД    
Декларация Корпоративно управление    

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf   
Оповестявания към финансовия отчет worddoc   worddoc worddoc   
Форми на КФН pdfpdf excelxls   pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls  
Вътрешна информация pdfpdf   pdfpdf pdfpdf   
Доклад за дейността pdfpdf   pdfpdf pdfpdf   
Допълнителна информация pdfpdf   pdfpdf pdfpdf   
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf   pdfpdf pdfpdf    
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf  
Оповестявания към финансовия отчет worddoc  worddoc worddoc  
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  
Доклад за дейността pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  
Нагоре